Menu:

Vítame Vás na webovej stránke urbárskych spoločenstiev Turany nad Váhom. Prajeme Vám príjemne strávený čas na našej webovej stránke.

 

 

VYHLÁSENIE - ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU OD 10.4.2018 - 6:00 hod DO ODVOLANIA !

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - sprievodný list - 12.4.2018

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - kompletný text - 12.4.2018

 

 

PRACOVNÁ VERZIA Stanovy pozemkového spoločenstva - 12.5.2017

K pracovnej verzií Stanov pozemkového spoločenstva môžu podielníci naších pozemkových spoločenstiev podávať pripomienky a nové návrhy, čo by ešte malo byť súčasťou pripravovaných Stanov spoločenstva do 30. 09. 2018

Turany, dňa 25. 03. 2018

Správy VZ 2017 - textová časť a pokračovanie tabuľky

zverejnené 13.03.2018

Správa výboru Urbáru pozemkového spoločenstva Turany za rok 2017

Správa výboru Pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva Turany za rok 2017

Správa výboru Komposesorátu pozemkového spoločenstva Turany za rok 2017

zverejnené 9.03.2018

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2017 - Pasienkové spoločenstvo

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2017 - Komposesorát

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2017 - Urbár

 

ZOZNAM NEVYPLATENÝCH POŠTOVÝCH POUKAZOV NÁJOMNÉ r.2017 - VRÁTENÉ SPAŤ

zverejnené 2.03.2018

Pozvánka

Urbár, pozemkové spoločenstvo, Pasienkové spoločenstvo,
pozemkové spoločenstvo a Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Turany

pozýva všetkých svojich členov na

ZASADNUTIE RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

ktoré sa uskutoční dňa 24. marca 2018 (sobota) o 14:00 hod. (prezentácia od 12:30 hod.) v Kultúrnom centre Turany (bývalá jedáleň v časti Drevina), ulica Budovateľská

Na zasadnutí bude prerokovaný tento program:

1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie
3. Správa o finančnom hospodárení za rok 2017 spoločenstiev Urbár, Pasienkové spoločenstvo a Komposesorát, rozdelenie zisku, návrh plánu a rozpočtu na rok 2018
4. Správa o hospodárení v lesoch v roku 2017 spoločenstiev Urbár, Pasienkové spoločenstvo a Komposesorát, plán hospodárenia v lesoch na rok 2018
5. Správa o činnosti výboru Urbáru, p.s., Pasienkového spol., p.s. a Komposesorátu, p.s. Turany za rok 2017
6. Správa dozornej rady Urbáru, p.s., Pasienkového spol., p.s. a Komposesorátu, p.s. Turany za rok 2017
7. Hlasovanie o schválení prezentovaných správ jednotlivých spoločenstiev
8. Informácia o stanovách spoločenstiev
9. Výzva vlastníkov pôdy „Už stačilo O nás bez nás- My sme les“-iniciatíva- ÚRZVNL Slovenska
10. Stanovenie ceny vlákninového dreva pre podielníkov
11. Rôzne
12. Uznesenie
13. Ukončenie, podanie občerstvenia( guláš)

Žiadame všetkých členov, aby toto pozvanie vzali na vedomie a na rokovaní riadneho Valného zhromaždenia sú zúčastnili čo v najväčšom počte.

Turany, dňa 21. 02. 2018, Ing. Kapusta Ľuboslav,predseda spoločenstiev, poverený výbormi jednotlivých spoločenstiev

zverejnené 26.02.2018

Pozvánka vo formáte .pdf

Právne stanovisko k prevodom spoluvlastníckych podielov v rámci pozemkového spoločenstva

zverejnené 18.01.2018

Oznam

Výbor Urbáru, p. s. Turany oznamuje svojím členom, že termín platnosti vydaných oprávnení na vjazd motorovým vozidlom, ktoré boli vydané s platnosťou do 15. 9. 2017 sa predlžuje do 31. 12. 2017

zverejnené 9.11.2017

Oznam

Výbor Urbáru, p. s. Turany, oznamuje svojim členom, že je potrebné si prísť vyúčtovať zálohovú platbu za dodané palivové drevo za rok 2017, a to každý utorok od 15:00 do 16:00 hod.

Ing. Ľuboslav Kapusta, predseda

zverejnené 16.10.2017

Oznam

Urbár, pozemkové spoločenstvo Turany, oznamuje svojim členom, že nevyzdvihnuté dividendy, ktoré sa nám vrátili späť, si môžu vyzdvihnúť osobne každý štvrtok od 14:00 do 16:00 hod.

Zoznam nevyzdvihnutých dividend

zverejnené 14.9.2017

Správa z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 24.05.2017

Uznesenie z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 24.05.2017

Zápisnica z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 24.05.2017

Správa z ČVZ Komposesorátu - 24.05.2017

Uznesenie z ČVZ Komposesorátu - 24.05.2017

Zápisnica z ČVZ Komposesorátu - 24.05.2017

Správa z ČVZ Urbáru - 24.05.2017

Uznesenie z ČVZ Urbáru - 24.05.2017

Zápisnica z ČVZ Urbáru - 24.05.2017

Spoločná správa MK z ČVZ Komposesorátu - 05.2017

Spoločné uznesenie z ČVZ Komposesorátu - 05.2017

Spoločná správa MK z ČVZ Pasienkového spol. - 05.2017

Spoločné uznesenie z ČVZ Pasienkového spol. - 05.2017

Spoločná správa MK z ČVZ Urbáru - 05.2017

Spoločné uznesenie z ČVZ Urbáru - 05.2017

Dodatok č.2 k Zmluve o založení spoločenstva - 24.5.2017

Správa MK z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 13.05.2017

Uznesenie z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 13.05.2017

Zápisnica z ČVZ Pasienkového spoločenstva - 13.05.2017

Správa MK z ČVZ Komposesorátu - 13.05.2017

Uznesenie z ČVZ Komposesorátu - 13.05.2017

Zápisnica z ČVZ Komposesorátu - 13.05.2017

Správa MK z ČVZ Urbáru - 13.05.2017

Uznesenie z ČVZ Urbáru - 13.05.2017

Zápisnica z ČVZ Urbáru - 13.05.2017

Správa dozornej rady - máj 2017

Správa výboru Komposesorátu pozemkového spoločenstva Turany za rok 2016

Správa výboru Pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva Turany za rok 2016.

Správa výboru Urbáru pozemkového spoločenstva Turany za rok 2016

 

 

Správa VZ 2017 textová časť a časť tabuľky

Výkaz 2016 - Urbár

Výkaz 2016 - Komposesorát

Výkaz 2016 - Pasienkové spoločenstvo

 

 

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2016 - Komposesorát

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2016 - Pasienkové spoločenstvo

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2016 - Urbár

 

Oznam :

Oznamujeme svojím podielníkom, že povolenky na palivové drevo sa začnú vydávať dňa 28. 03. 2017, t.j. v utorok v kancelárií Urbáru v čase od 15: 00 do 16:00 hod.

Pri vydaní povolenky na drevo bude ihneď učtovaná záloha 242 euro.
Povolenky sa budú vydávať následne každý utorok v čase od 15:00- 16:00

Turany, dňa 24. 03. 2017

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - Komposesorát - 20.1.2017

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - Pasienkové spoločenstvo - 24.1.2017

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - Pasienkové spoločenstvo - Odôvodnenie - 24.1.2017

Zápisnica a uznesenie z VZ - Komposesorát - 19.11.2016

Zápisnica a uznesenie z VZ - Pasienkové spoločenstvo - 19.11.2016

31.1.2017

Oznam :

Oznamujeme svojím členom, že úradné hodiny sú stanovené na dni:


Pondelok 14:00 - 16:00
Utorok 14:00 - 16:00
Štvrtok 14:00 - 16:00

 

4.10.2016

Oznam o zmene výboru :

 Oznamujeme svojím podielnikom, že na základe Zápisu zmeny v registri pozemkových spoločenstiev vedeného na Okresnom úrade Martin, pozemkový a lesný odbor nastali zmeny vo vedení pozemkových spoločenstiev. Zmeny sú uvedené v priložených Zápisoch z Okresného úradu Martin, pozemkový a lesný odbor.

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - URBÁR

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - KOMPOSESORÁT

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - PASIENKOVÉ SPOLOČENSTVO

4.10.2016

Oznam o dividendách :

 Oznamujeme všetkým podielnikom, ktorým neboli vyplatené dividendy, alebo si neprevzali dividendy na pošte aby si ich vo vlastnom záujme prevzali v kancelárii Urbáru každý štvrtok v úradných hodinách.

4.10.2016

 

 

Veterná a dažďová smršť na úpätí Malej Fatry

V dňoch 15. a 16.mája 2014 prehnala sa silná veterná smršť na úpätí Malej Fatry a zasiahla pozemky patriace Urbáru, Pasienkovému spoločenstvu a Komposesorátu, pozemkových spoločenstiev Turany. Veterná smršť najviac zasiahla lesné porasty Urbárskej spoločností. S hrôzou sme zistili a konštatovali, že veterná smršť zasiahla naše lesné porasty buka a smreka na rôznych, aj nedostupných miestach katastra obce Turany. pokračovanie .... pokračovanie ...

Kalamita 2014

Fotogaléria z kalamity

 

----------------------------------------------------------------

Vážení členovia,

znenie § 18 Zákona o pozemkových spoločenstvá č. 97/2013 Z.z. zaväzuje spoločenstvá viesť zoznamy členov a taktiež zaväzuje členov oznámiť vznik členstva a to konkrétne do 2 mesiacov od vzniku členstva v spoločenstva. Nanešťastie je veľa členov, ktorí si túto povinnosť nesplnili. Touto cestou žiadame všetkých nových členov, aby si túto povinnosť plnili a to písomne na poštovú adresu, písomne e-mailom na urbar.turany@centrum.sk, alebo osobne prišli do kancelárie Urbáru. Ďakujeme.

„(1) Spoločenstvo vedie zoznam. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve a dátum zápisu do zoznamu.
(2) Do zoznamu sa zapisujú všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva. Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.“