Menu:

Vítame Vás na webovej stránke urbárskych spoločenstiev Turany nad Váhom. Prajeme Vám príjemne strávený čas na našej webovej stránke.

 

 

 

Oznam :

Oznamujeme svojím podielníkom, že povolenky na palivové drevo sa začnú vydávať dňa 28. 03. 2017, t.j. v utorok v kancelárií Urbáru v čase od 15: 00 do 16:00 hod.

Pri vydaní povolenky na drevo bude ihneď učtovaná záloha 242 euro.
Povolenky sa budú vydávať následne každý utorok v čase od 15:00- 16:00

Turany, dňa 24. 03. 2017

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - Komposesorát - 20.1.2017

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - Pasienkové spoločenstvo - 24.1.2017

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - Pasienkové spoločenstvo - Odôvodnenie - 24.1.2017

Zápisnica a uznesenie z VZ - Komposesorát - 19.11.2016

Zápisnica a uznesenie z VZ - Pasienkové spoločenstvo - 19.11.2016

31.1.2017

Oznam :

Oznamujeme svojím členom, že úradné hodiny sú stanovené na dni:


Pondelok 14:00 - 16:00
Utorok 14:00 - 16:00
Štvrtok 14:00 - 16:00

 

4.10.2016

Oznam o zmene výboru :

 Oznamujeme svojím podielnikom, že na základe Zápisu zmeny v registri pozemkových spoločenstiev vedeného na Okresnom úrade Martin, pozemkový a lesný odbor nastali zmeny vo vedení pozemkových spoločenstiev. Zmeny sú uvedené v priložených Zápisoch z Okresného úradu Martin, pozemkový a lesný odbor.

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - URBÁR

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - KOMPOSESORÁT

Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev - PASIENKOVÉ SPOLOČENSTVO

4.10.2016

Oznam o dividendách :

 Oznamujeme všetkým podielnikom, ktorým neboli vyplatené dividendy, alebo si neprevzali dividendy na pošte aby si ich vo vlastnom záujme prevzali v kancelárii Urbáru každý štvrtok v úradných hodinách.

4.10.2016

 

 

Veterná a dažďová smršť na úpätí Malej Fatry

V dňoch 15. a 16.mája 2014 prehnala sa silná veterná smršť na úpätí Malej Fatry a zasiahla pozemky patriace Urbáru, Pasienkovému spoločenstvu a Komposesorátu, pozemkových spoločenstiev Turany. Veterná smršť najviac zasiahla lesné porasty Urbárskej spoločností. S hrôzou sme zistili a konštatovali, že veterná smršť zasiahla naše lesné porasty buka a smreka na rôznych, aj nedostupných miestach katastra obce Turany. pokračovanie .... pokračovanie ...

Kalamita 2014

Fotogaléria z kalamity

 

----------------------------------------------------------------

Vážení členovia,

znenie § 18 Zákona o pozemkových spoločenstvá č. 97/2013 Z.z. zaväzuje spoločenstvá viesť zoznamy členov a taktiež zaväzuje členov oznámiť vznik členstva a to konkrétne do 2 mesiacov od vzniku členstva v spoločenstva. Nanešťastie je veľa členov, ktorí si túto povinnosť nesplnili. Touto cestou žiadame všetkých nových členov, aby si túto povinnosť plnili a to písomne na poštovú adresu, písomne e-mailom na urbar.turany@centrum.sk, alebo osobne prišli do kancelárie Urbáru. Ďakujeme.

„(1) Spoločenstvo vedie zoznam. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve a dátum zápisu do zoznamu.
(2) Do zoznamu sa zapisujú všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva. Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.“